• 1

  TAF

 • 2

  VISION

 • 3

  TAF

 • 4

  VISION

Copyright 2020 - Hostgator - มูลนิธิสถาบันธนารักษ์ศึกษา

เกี่ยวกับมูลนิธิ

             
         
            มูลนิธิสถาบันธนารักษ์ศึกษา ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้ง และมีฐานะเป็นนิติบุคคล ทะเบียนเลขที่ กท 2190 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2555 มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ฝึกอบรมและจัดสัมมนาในสาขาต่าง ๆ ดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศด้านการพัฒนาทรัพย์สินภาครัฐและดำเนินงานร่วมกันในการศึกษาวิจัย ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลเพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อสนองความต้องการของสังคมและประชาชน โดยยึดถือหลักการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นสำคัญ
               กรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันธนารักษ์ศึกษาในระยะเริ่มแรกมีจำนวน 8 ท่าน คือ นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ นายนิพิฐ อริยวงศ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ นางสาวรัตนา เลิศเจริญพร ผู้อำนวยการสำนักการคลัง นางสาวกาญจน ศรีธนางกูล ผู้อำนวยการกองแผนงาน นางสาวสมใจ พุกจำปา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส นางอุไรวรรณ โชติกกำธร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนระบบราชการ นางสาวสุวรรณี กิจกำจรกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายวิฑูร โชติกุลพิศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โดยกรรมการฯ มีมติให้จัดตั้งมูลนิธิสถาบันธนารักษ์ศึกษาขึ้น เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555 เพื่อบริหารจัดการงานในความกำกับดูแลงานของมูลนิธิฯให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
               มูลนิธิสถาบันธนารักษ์ศึกษา เป็นองค์กรที่ดำเนินงานในฐานะสถาบันวิชาการอิสระ มิได้แสวงหากำไรเริ่มเปิดดำเนินการ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติ 
               มูลนิธิสถาบันธนารักษ์ศึกษา มีพื้นฐานปรัชญาการทำงานที่มุ่งเน้นการทำหน้าที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพย์สินภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ด้านเหรียญกษาปณ์ ด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน รวมถึงงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างทันสมัย ถูกต้อง เชื่อถือได้ และนอกจากนี้ เจตนารมณ์หลักของสถาบันฯ ยังมุ่งเน้นการผลักดันให้เกิดการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีต่างๆ ในสังคม ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ เอกชน ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนสถาบันทางวิชาการอื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอันจะเป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาทรัพย์สินภาครัฐอย่างยั่งยืนทางวิชาการและการให้บริการทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
 
 
 
 
              "มูลนิธิสถาบันธนารักษ์ศึกษา มุ่งเป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศด้านการพัฒนาทรัพย์สินภาครัฐเป็นแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย เชื่อถือได้ พรั่งพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถริเริ่มและผลักดันงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล"
 
 
 
 
              - ดำเนินงานวิจัยและกิจกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติให้ได้ผลงานที่สามารถ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมี 
                ประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดคุณูปการต่อการพัฒนาทรัพย์สินภาครัฐ อย่างยั่งยืน
              - สร้างระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ได้
              - พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีใจรักในงานที่ปฏิบัติและภาคภูมิใจในมูลนิธิสถาบันธนารักษ์ศึกษา
              - เผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณชนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติและเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิด
                ชอบที่มีต่อสังคมไทย มูลนิธิฯจะดำเนินกิจกรรมที่เสริมสร้างขีดความสามารถในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
                ทรัพย์สินภาครัฐให้กับผู้รับบริการ อย่างยั่งยืน
              
f t g m