• 1

  TAF

 • 2

  VISION

 • 3

  TAF

 • 4

  VISION

Copyright 2020 - มูลนิธิสถาบันธนารักษ์ศึกษา

ผู้บริหารและพนักงานมูลนิธิ

 

ฝ่ายตรวจสอบกิจการ

นางอุบลรัตน์ ลิ้มสวัสดิ์

นางสาวทิพาพร ขันติลาภาพันธุ์

 

ฝ่ายกฎหมาย

นายธนพร พรหมพันธุ์

 

ฝ่ายบัญชี

นางสาวณิชชา ยอดตำเนินชนก

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป  

 นางสาวศิรินันท์ เจียมใจไพบูลย์

 นางสาวสุนิสา เครือทอง

 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 นายพรชัย ควรประเสริฐ  

 

ฝ่ายการเงิน  

 นางนวพรรษมน ตั้งธนานุวัฒน์

 

ฝ่ายวิชาการและการตลาด

 
 นางสาวธัญชนก ศรีวิมล
f t g m